strona glowna wypożyczalnia kontakt
Myjnia Stacja paliw Wi-Fi Sklep Auto-Części

 Zapraszamy do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów:

- w dni robocze w godz: od 7.00 do 20.00

- w soboty w godz : od 7.00 do 14.00

 

Telefon :

(0-34) 351 33 65 

 

 Zakres świadczonych usług:

1.    Wykonywanie badań technicznych pojazdów kat.: A, B, CC, D, T, E:

·        " A" - motocykle,

·        " B" - samochody (osobowe) i o dop. m . c. do 3,5 t.,

·        "CC" - samochody o dop. m . c. powyżej do 3,5 t.,

·         "D" - autobusy,

·         "T" - ciągniki rolnicze,

·        " E" - przyczepy,

2.      Zakres badań technicznych pojazdów:

a.      badania techniczne okresowe,

b.     badania techniczne pierwsze:

·         pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych,

·        taksówki osobowej,

·         pojazdu uprzywilejowanego,

·         pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

c.       badania techniczne dodatkowe:

·         pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,

·         pojazdu skierowanego przez starostę,

·         pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę,

·         zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym,

·         po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

·         dodatkowe pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem,

·         dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa,

·         dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako przewożący materiały niebezpieczne,

·         dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany.

3.      Nadawanie i nabijanie numerów.

  

Cennik za usługi:

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

(Dz. U. z dnia 14 października 2004 r.)

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

  1)   wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

  2)   przeprowadzanie badań technicznych pojazdów.

§ 2. Za wydanie poświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, pobiera się opłatę w wysokości 700 złotych.

§ 3. 1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku wykonania okresowego badania technicznego łącznie z dodatkowym badaniem technicznym, w zakresie którego wykonuje się zakres okresowego badania, opłatę za okresowe badanie techniczne pobiera się jednorazowo.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 10, poz. 98 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 458).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 ________

1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

 

ZAŁĄCZNIK

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

2

3

1

Okresowe badanie techniczne:

 

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

       62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

       98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

      153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

      176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

      199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

       40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

       50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

       70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

       78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

      163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

      177,00

1.12

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

       85,00

1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

       42,00

1.14

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

       50,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

       63,00

1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

       48,00

1.17

tramwaj - wagon silnikowy

      330,00

1.18

tramwaj - wagon przegubowy

      395,00

1.19

tramwaj - wagon doczepny czynny

      250,00

1.20

tramwaj - wagon doczepny bierny

      110,00

1.21

trolejbus - badania elektryczne2)

      115,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

       20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

      120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

       50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

       14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

       20,00

2.6

toksyczności spalin

       14,00

2.7

poziomu hałasu

       20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

       36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

       14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

       20,00

3

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1

motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

      116,00

3.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

      169,00

3.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

      232,00

3.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

      297,00

3.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

      327,00

3.6

przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

       92,00

3.7

przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

      134,00

3.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

      165,00

3.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

      170,00

3.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

      269,00

3.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

      297,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne

(osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

       20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

       94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

       51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

       20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

       94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.1

w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

      114,00

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

       42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

       50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

       85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

      126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

       48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

       82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

       50,00

6.9

skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

       60,00

6.10

pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

       94,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

       35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

       21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

       48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

       41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

       41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

       49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

       49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

       36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

       82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

      255,00

Objaśnienia:

1)   W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2)   Pozostałe badania jak dla autobusu.

3)   W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4)   Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5)   Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. 

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w.    - masa własna pojazdu,

d.m.c.  - dopuszczalna masa całkowita pojazdu. 

 


Certyfikat Rzetelności K.J.Bal-Z.E.Jendro Sp.j. BAL-JENDRO
ul. Częstochowska 93 i 95, 42-700 Lubliniec.
Copyright 2007-2018 © K.J.Bal-Z.E.Jendro Sp.j.


Projekt i wykonanie
webwizard.pl